KANSAS COLLECTION: “Bus to Tulsa” (1967)

Kansas Candy Striper Nurses Trailways Bus to Tulsa OK.

Tagged , .